Home

Vai trò của Marketing Doanh nghiệp

Marketing là quá trình tối ưu và tìm hiểu yêu cầu mong muốn của khách hàng, là hoạt động tiếp thị để xác định khả năng sản xuất với giá thành phù hợp. Sau đó sản xuất và bán ra thị trường với chiến lược giá đã đề ra.

Đầu óc ma lanh

Đi nhiều, quan sát nhiều, mình thấy trình độ học vấn nó hem liên quan gì đến trình độ văn hóa và ngược lại.

Silence gradually

When the person accompanying you wants to say goodbye, even if you don’t want to, you must be grateful in your heart, learn to let go, then wave goodbye.